грошові кредити

грошові кредити

Грошові кредити

Шукайте інформацію за фразою "грошові кредити"?

Ми допоможемо Вам!


Відео по фразі грошові кредити

Що Ви можете знайти на YouTube:

Банк "Хрещатик" про депозити і кредити

Статті по фразі грошові кредити

Які статті можна знайти на Google по фразі грошові кредити:

Інтелектуальний мережевий фільтр, керований комп'ютером через USB порт.

Вбудований захист від стрибків напруги в ел.мережі.

Світловий індикатор вкл/викл.

Програмне забезпечення «Power manager», що підтримує наст...

Source: http://tiptop.ua/
Показники фінансового стану підприємства

 • Показники, що характеризують ступінь використання позичкового капіталу.
 • Показники ліквідності.
 • Показники рентабельності (прибутковості).
 • Показники ринкової вартості компанії.
 • Показники заборгованості.

Історія виникнення фінансових показників[ред. • ред. код]

 • 1891 р. поява коефіцієнта ліквідності, автор невідомий
 • 1905 р. система з 10 коефіцієнтів складена Джеймсом Каноном
 • 1917 р. визначення критеріїв для фінансових коефіцієнтів Вільямом Логом
 • 1919 р. визначення залежності фінансових коефіцієнтів від підприємств з різних галузей.
 • 2000 р. з початком 21 сторіччя, коли намітилась тенденція автоматизації бухгалтерського обліку з допомогою комп'ютера, більшість фінансових показників розрахувується автоматично у відповідному програмному забезпеченні.

Показники[ред. • ред. код]

Фінансовий стан підприємства формується в процесі всієї його виробничо-господарської діяльності. Тому оцінку фінансового стану можна об'єктивно здійснити не через один, навіть найважливіший, показник, а тільки за допомогою комплексу, системи показників, що детально й усебічно характеризують господарське становище підприємства.

У цілому нижченаведена таблиця включає 65 показників, призначених для детальної та всебічної оцінки фінансового стану підприємства. Однак це не означає, що систематичний аналіз фінансового стану підприємства завжди має здійснюватись за всіма і лише цими показниками.

Показники фінансового стану підприємства
Показник Порядок розрахунку
Показники оцінки майнового стану підприємства
1.1 Сума господарських коштів які є в розпорядженні підприємства. Валюта балансу.
1.2 Питома вага активної частини основних засобів. Вартість активної частини ОЗ/ Вартість ОЗ х 100%
1.3 Коефіцієнт зносу ОЗ. Знос / Первинна вартість ОЗ за балансом.
1.4 Коефіцієнт оновлення ОЗ. Балансова вартість ОЗ які надійшли за аналізований період / Балансова вартість ОЗ на кінець періоду, що аналізується.
1.5 Коефіцієнт вибуття ОЗ Балансова вартість ОЗ які вибули за аналізований період / Балансова вартість ОЗ на початок періоду, що аналізується.
Показники прибутковості.
2.1 Прибутковість інвестицій у звичайні акції. Прибуток після сплати податків та дивідендів за привілейованими акціями / (зообов'язання перед акціонерами — загальна вартість акцій) х 100%
2.2 Прибуток інвестицій у фірму. Прибуток після сплати податків / Інвестиції.
2.3 Головний показник прибутковості Прибуток до сплати податків / (Усього активів — нематеріальні активи)
2.4 Прибутковість активів. Прибуток після сплати податків та дивідендів за привілейованими акціями / (Усього активів — нематеріальні активи).
2.5 Обертання необоротних активів Обсяг реалізації / Необоротні активи
2.6 Прибутковість операційної діяльності Фінансовий результат від операційної діяльності / Обсяг випуску продукції х 100%
Показники ліквідності та платоспроможності.
3.1 Величина власного капіталу Підсумок форми № 4.
3.2 Маневреність грошових коштів Грошові кошти / Власний капітал.
3.3 Коефіцієнт покриття загальний. Оборотні активи / Поточні зобов'язання
3.4 Коефіцієнт покриття проміжний. (Грошові кошти та їх еквіваленти + Дебіторська заборгованість) / Короткострокові позикові кошти.
3.5 Коефіцієнт поточної ліквідності Грошові кошти та їх еквіваленти / Поточні зообов’язання
3.6 Коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності). Грошові кошти / Поточні зообов'язання
3.7 Частка оборотних коштів у активах Оборотні активи / Всього активів
3.8 Частка запасів у оборотних активах. Запаси / Всього оборотних активів.
3.9 Частка власних оборотних коштів у покритті запасів. Власні оборотні кошти / Запаси.
3.10 Коефіцієнт покриття запасів Стабільні джерела покриття запасів / Запаси.
3.11 Коефіцієнт критичної оцінки (Гроші + Ринкові ЦП + Дебіторська заборгованість) / Поточні зообов'язання.
3.12 Період інкасації дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість / (Продаж у кредит : К-сть днів у періоді)
3.13 Тривалість кредиторської заборгованості. Кредиторська заборгованість / (Закупівлі : К-сть днів у періоді)
3.14 Коефіцієнт довгострокових зообов'язаннь Довгострокові зообов'язання / (зообов'язання перед учасниками + Довгострокові зообов'язання)
3.15 Коефіцієнт поточної заборгованості Поточні зообов'язання / зообов'язання перед акціонерами.
3.16 Співвідношення грошових потоків та заборгованості кредиторам. Вхідні ГП / Заборгованість кредиторам.
3.17 Співвідношення грошових потоків та довгострокових зообов'язаннь кредиторам. Вхідні ГП / Довгострокові пасиви.
3.18 Коефіцієнт автономії. Власний капітал / Майно підприємства.
3.19 Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів. Позикові кошти / Власні кошти
3.20 Співвідношення нерозподіленого прибутку до всієї суми активів Нерозподілений прибуток / Всього активів
3.21 Обертання матеріальних запасів. Продаж / Матеріальні запаси.
Показники фінансової стійкості та стабільності підприємства.
4.1 Коефіцієнт автономії. Власний капітал / Майно підприємства.
4.2 Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів. Позикові кошти / Власні кошти
4.3 Коефіцієнт довгостроково залученого капіталу. (Довгострокові кредити + довгострокові позики) / (Довгострокові кредити + довгострокові позики + Власний капітал)
4.4 Коефіцієнт маневреності власних коштів. (Довгострокові кредити + довгострокові позики + Власний капітал — Позаоборотні активи) / (Довгострокові кредити + довгострокові позики + Власний капітал) .
4.5 Коефіцієнт реальної вартості ОЗ у майні підприємства. (Вартість ОЗ — Сума накопиченої амортизації) / Вартість майна за підсумком балансу.
4.6 Коефіцієнт концентрації власного капіталу. Власний капітал / Активи
4.7 Коефіцієнт фінансової залежності Активи / Власний капітал.
4.8 Коефіцієнт концентрації залученого капіталу. Залучений капітал / Усього коштів.
4.9 Коефіцієнт довгостроково залученого капіталу (Довгострокові зообов'язання) / (Довгострокові зообов'язання + Власний капітал).
4.10 Коефіцієнт структури залученого капіталу. Довгострокові зообов'язання / Залучений капітал.
4.11 Показник заборгованості акціонерам Усього заборгованості акціонерам / Усього активів.
Показники рентабельності підприємства.
5.1 Рентабельність продажу Прибуток від реалізації продукції / Виручка від реалізації продукції.
5.2 Рентабельність основної діяльності Прибуток від реалізації продукції / Витрати на виробництво та реалізацію продукції.
5.3 Рентабельність власного капіталу. Чистий прибуток / Середня величина власного капіталу.
5.4 Період окупності власного капіталу Середня величина власного капіталу / Чистий прибуток
5.5 Рентабельність усього капіталу підприємства Загальний прибуток / Підсумок балансу.
5.6 Рентабельність перманентного капіталу. Загальний прибуток / Підсумок розділу І пасиву балансу.
Показники ділової активності
6.1 Загальне обертання капіталу Чиста виручка від реалізації / Підсумок балансу.
6.2 Обертання мобільних коштів Чиста виручка від реалізації / Підсумок ІІ і ІІІ розділів активу балансу.
6.3 Обертання матеріальних оборотних коштів Чиста виручка від реалізації / Підсумок ІІ розділу активу балансу.
6.4 Обертання готової продукції Чиста виручка від реалізації / Готова продукція.
6.5 Обертання дебіторської заборгованості. Виручка від реалізації / Дебіторська заборгованість.
6.6 Середній строк обороту дебіторської заборгованості. 360 х Дебіторська заборгованість./ Виручка від реалізації
6.7 Обертання кредиторської заборгованості. Виручка від реалізації / Кредиторська заборгованість.
6.8 Середній строк обороту кредиторської заборгованості. 360 х Кредиторська заборгованість./ Виручка від реалізації
6.9 Фондовіддача необоротних активів Виручка від реалізації / Необоротні активи
6.10 Обертання власного капіталу Виручка від реалізації / власний капітал
Показники акціонерного капіталу
7.1 Прибутковість акцій Дивіденди власників акцій / Ринкова ціна акцій х 100%
7.2 Дохід на звичайну акцію Прибуток після сплати податків та дивідендів на привілейовані акції / К-сть звичайних акцій.
7.3 Цінність акції Ринкова ціна акції / Дохід на акцію
7.4 Дивідендний дохід Дивідендний дохід на одну акцію / Середній дохід на одну акцію.
7.5 Рентабельність акції Дивіденд на одну акцію / Ринкова ціна акції.
7.6 Коефіцієнт котирування акції Ринкова ціна акції / Облікова ціна акції.

Див. також[ред. • ред. код]

 • Фінансовий аналіз
 • Аналіз фінансового стану підприємства

Посилання[ред. • ред. код]

 • Фінанси підприємств: А. М. Поддєрьогін.
 • Indicators of Financial Condition (англ.)

Література[ред. • ред. код]

 • Антикризове управління підприємством. Лігоненко Л. О. КНТЕУ. 2005. 822с.
 • Економічний аналіз. Мних Є. В. ЦНЛ. 2005. 465с.
 • Інтегральна оцінка фінансового стану підприємства. Бень Т. Г., Довбня С. Б. Фінанси України., 2002. 53с.

Source: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0Картинки по фразі грошові кредити

Які картинки можна знайти в Google Images по фразі грошові кредити:

www.x-all.ru